Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kjemisk og biologisk tilstand i Åkersvika naturreservat i 2014. Undersøkelser i forbindelse med utvidelse av E6

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Torleif Bækken, Hanne Edvardsen, Tor Erik Eriksen, Vladyslava Hostyeva, Marit Mjelde, Jarl Eivind Løvik, Sigurd Rognerud, Birger Skjelbred

Sammendrag

I forbindelse med utvidelse av E6 gjennom Åkersvika naturreservat, er det foretatt undersøkelser av vannkvalitet, sedimentkvalitet, bunndyrsamfunn, vannvegetasjon og planteplankton. Vannprøver viste tidvis høye konsentrasjoner av fosfor, nitrogen, kalsium, klorid og kobber i hele eller deler av deltaet. Sedimentet viste stort sett lave konsentrasjoner av metaller og organiske mikroforurensninger. Sammensetningen av bunndyrsamfunnet viste dominans av fjærmygglarver. Total tetthet og biomasse var noe høyere enn i 1990 og 2010. Akkumulering av kvikksølv i fjærmygg hadde økt siden 1990. men avtatt betydelig for PCB. Åkersvika har en artsrik vannvegetasjon, totalt ble det registrert 32 arter, hvorav 10 rødlistearter. Økologisk tilstand for vannvegetasjonen karakteriseres som moderat samlet for hele Åkersvika. Gjennomsnittsverdiene for mengde planteplankton og klorofyll i Åkersvika var høye og tilsvarte dårlig tilstand. Kompensasjonstiltak, slik som terskler, dammer og gjenåpning av vegfyllinger, vil ha ulike virkninger på ulike deler av økosystemet. Terskler kan ha negativ virnking på vannkjemi, sedimentkjemi, planteplankton og vannvegetasjon, men være positivt for bunndyrproduksjonen. Virkningen av tiltakene er imidlertid i stor grad avhengig av hvordan de konstrueres og tilpasses det øvrige deltaområdet.