Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Sjøaurebekker på Aust-Agderkysten, en rekartlegging med fokus på vannforskriftskrav

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Tormod Haraldstad, Hans Mack Berger, Atle Hindar, Frode Kroglund

Sammendrag

Produksjonen av sjøaure på Skagerrakkysten er god, og antagelig betydelig bedre en det som rapporteres fra Vestlandet og Midt-Norge. Etter kalking av elvene på Sørlandet har laksen delvis utkonkurrert sjøaure i hovedelvene. Vi må anta at vi i dag er nærmere «naturtilstanden», der de store elvene produserer hovedsakelig laks, mens kyst- og sidevassdragene står for den største sjøaureproduksjonen. Aust-Agder har minimum 126 bekker med potensiale for produksjon av sjøaure. Av disse er 83 klassifisert som kystvassdrag, mens 43 er sidevassdrag til de tre store elvene i fylket. Basert på den informasjonen som er tilgjengelig har vi klassifisert 51 kystvassdrag som sjøaureførende, 24 har usikker status, mens 8 er tapt. Blant sidevassdragene er det registrert aure i 33 vassdrag, men andelen av disse som produserer sjøaure er usikker. 18 vassdrag er undersøkt nærmere. Baser på de hydromorfologiske støtteparameterne i vannforskriften får 6 av bekkene tilstandsklassen «svært dårlig». Hovedårsaken til dette er manglende kantvegetasjon og endringer i elveløpets utforming som følge av kanalisering eller bekkelukking. Det bør settes i verk tiltak i disse bekkene. Vi anbefaler også at det etableres et overvåkingsprogram for å undersøke variasjonen i ungfiskproduksjon og sjøoverlevelse.