Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

PAH og tungmetaller i diverse avløpsstrømmer fra Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Lillesand

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Atle Hindar, Christopher Peter Harman

Sammendrag

Saint-Gobain Ceramic Materials AS i Lillesand produserer silisiumkarbid basert på koks og kvartssand og raffinerer produktet videre. Bedriften har prosessavløp fra raffineringsavdelingene, som det er knyttet utslippskrav til (suspendert stoff). I ovnshusets piper er det installert elektrostatfiltere. Vaskevannet fra disse filterene ble ledet til grop utenfor ovnshuset inntil mai 2015. Diffus avrenning samles opp i dreneringssystemer og føres ut av bedriftsområdet. To gravde brønner fungerer som grunnvannsreservoar for pipevask. Bedriften har et deponi for ovnsvanger og partikkelslam ved Skorrobekken. NIVA har, sammen med bedriften, kartlagt vannveiene for diffus avrenning, og NIVA har gjennomført undersøkelser av nevnte vannstrømmer, Skorrobekken og Moelva. Vaskevannet for elektrostatfiltere inneholdt betydelige mengder PAH, estimert til noe over 100 kg PAH per år. Bare en svært liten andel av dette er imidlertid løst, og tilsvarende lite PAH har trengt ned i grunnvannet. Vannet i grunnvannsbrønnene har svært lave konsentrasjoner av PAH og tungmetaller, og det er dermed liten påvirkning på Moelva via dette grunnvannet. Diffus avrenning kan imidlertid ha forholdsvis høye konsentrasjoner av PAH og tungmetaller. Passive prøvetakere i Moelva viser en klar konsentrasjonsøkning i løst PAH nedstrøms bedriften, og tiltak bør iverksettes for å redusere påvirkningen.