Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Fiskeundersøkelser i Ringedalsvatn i 2014, ett år etter et gjødslingstiltak

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Eirik Fjeld, Sigurd Rognerud

Sammendrag

Det oligotrofe reguleringsmagasinet Ringedalsvatn (Odda kommune) ble i juni 2013 gjødslet med fosfat som et eksperimentelt tiltak for å stimulere primærproduksjonen og kvaliteten av ørret. Gjødslingen hevet den epilimniske konsentrasjonen av fosfat fra omlag 1 til 4 μg P/l. Etter gjødslingen ble det i 2013 registrert en betydelig vekst av påvekstalger i littoralsonen. Den littorale vannloppen linsekreps ble et viktig byttedyr for ørreten, og fiskens sesongtilvekst og kondisjon var vesentlig bedre enn tidligere år. Høsten 2014 ble det gjort et nytt prøvefiske for å se hvorvidt gjødslingen også hadde effekter på fiskens vekst og kvalitet året etter tiltaket. Påvekstalgene var da fortsatt tilstede med betydelig forekomst. Linsekreps, sammen med akvatiske insekter, syntes fortsatt å være viktige byttedyr for ørret. Fiskens lengdevekst i 2014 var forholdsvis høy, den var i svært god kondisjonen og hadde høy forekomst av individer med lys rød og rødfarget kjøtt noe som indikerer at krepsdyr var et viktig næringsemne. Vi konkluderer med at gjødslingstiltaket gjort i 2013 mest sannsynlig også hadde positive effekter for fiskesamfunnet i 2014 ved at det ble etablert et belte med littorale påvekstalger som igjen skapte gunstige livsbetingelser for det littorale byttedyret linsekreps.