Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS i Kristiansandsfjorden 2015

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Jarle Håvardstun
Forfattere
Jarle Håvardstun, Kristoffer Næs

Sammendrag

Den tiltaksrettede overvåkingen for bedriftene Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS har i 2015 bestått i analyser av vannregionspesifikke stoffer og EUs prioriterte miljøgifter i blåskjell. Fem stasjoner har blitt undersøkt. Undersøkelsene har blitt gjennomført etter krav satt i vannforskriften, og etter godkjent overvåkingsprogram fra Miljødirektoratet. På grunnlag av analysene er det fastsatt en kjemisk tilstand for hver undersøkte stasjon. De to bedriftsnære stasjonene Lumber og Fiskå overskred EQS-verdien for sum PAH16 som inngår i vannregionspesifikke stoffer. Økologisk tilstand kunne ikke fastslåes ettersom det ikke inngikk et biologisk kvalitetselement i overvåkingsprogrammet. Biologisk kvalitetselement bunnfauna vil bli undersøkt i 2016. Resultatene kan imidlertid benyttes som støtteparametere i framtidige undersøkelser for bestemmelse av økologisk tilstand. De to stasjonene Lumber og Fiskå som ligger nærmest bedriftene ble klassifisert til å ha «ikke god» kjemisk tilstand. Grunnlaget for klassifiseringen var overskridelse av EQS-verdiene for PAH-forbindelsene benzo(a)pyren og fluoranten. De andre blåskjellstasjonene inkludert i undersøkelsen ble klassifisert til «god» kjemisk tilstand.