Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Husnesfjorden i henhold til vannforskriften, 2015 Overvåking for Sør-Norge Aluminium AS

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Sigurd Øxnevad
Forfattere
Hilde Cecilie Trannum, Sigurd Øxnevad

Sammendrag

Det er utført tiltaksrettet overvåking av Husnesfjorden iht. vannforskriften for bedriften Sør-Norge Aluminium AS i 2015. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstens tilstand. Vannregionspesifikke stoffer og EUs prioriterte miljøgifter ble analysert i sediment og blåskjell. Fem sedimentstasjoner og seks blåskjellstasjoner inngikk i overvåkingen. Ut fra resultatene er kjemisk tilstand fastsatt for hver stasjon. Undersøkelser av biologiske kvalitetselementer inngikk ikke i overvåkingsprogrammet, og økologisk tilstand kan da ikke fastslås fullstendig. Dersom tilstanden for de vannregionspesifikke stoffene blir «ikke god», vil stasjonen automatisk klassifiseres til «moderat» økologisk tilstand som beste mulige tilstandsklasse. Sedimentstasjonen og blåskjellstasjonen nærmest utslippspunktet ble på grunnlag av EUs prioriterte miljøgifter klassifisert til å ha «ikke god» kjemisk tilstand, mens de øvrige stasjonene ble klassifisert til «god» kjemisk tilstand. Miljømålet om «god» tilstand til de vannregionspesifikke stoffene ble ikke nådd ved den nærmeste sedimentstasjonen, og denne stasjonen fikk dermed «moderat» økologisk tilstand som beste mulige tilstandsklasse. Alle blåskjellstasjonene fikk «god» tilstand ut fra de vannregionspesifikke stoffene. Miljøgiftene som viste forhøyede konsentrasjoner, var alle PAH’er, og ingen av disse inngår lenger i utslippet.