Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2015-2016 i forhold til utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Mats Gunnar Walday, Gunhild Borgersen, Maia Røst Kile, Tor Erik Eriksen

Sammendrag

I 2015-2016 er det gjennomført tiltaksrettet overvåking i Tista og Iddefjorden på oppdrag fra Norske Skog Saugbrugs AS. Undersøkelsene omfattet biologiske og kjemiske kvalitetselementer, samt fysisk-kjemiske støtteparametere. Avløpsvannet fra Saugbrugs inneholder mye organisk stoff, suspendert materiale og næringssalter, som ledes ut i Tista og renner videre ut i Iddefjorden. Remmendalen avløpsanlegg har tilsvarende, men mindre utslipp til fjorden. Økologisk tilstand for bunn-dyr er moderat oppstrøms utslippet, mens den er dårlig nedstrøms og ikke tilfredsstiller vanndirektivets mål om god økologisk tilstand. Det samme gjelder for Iddefjorden: Det er en gradient i økologisk tilstand i fjorden med dårlig tilstand på den indre stasjonen ved Skysskaffern, moderat/dårlig tilstand ved Knivsøy. Den ytterste stasjonen i Ringdalsfjorden har god tilstand for bunndyr, men de fysisk-kjemiske kvalitetselementene er dårlige og gir stasjonen moderat tilstand. Dårlige oksygenforhold i bunnvannet er antagelig avgjørende for bunnfaunaens tilstand. Vannregionspesifikke stoffer oppnår ikke god økologisk tilstand på de to stasjonene som er undersøkt for metaller i sediment (Cu, Cr, Zn, As). Kjemisk tilstand er imidlertid god på begge stasjonene, basert på målinger av metallene Cd, Hg, Ni og Pb. Undersøkelser de siste 10-15 år har vist mye av det samme mønster som ble funnet i tiltaksovervåkingen for Saugbrugs i 2015. Fjorden har imidlertid bedret seg vesentlig hvis man sammenligner med undersøkelser lenger tilbake i tid. Rapporten inneholder forslag til videre overvåkingsprogram og anbefaler samarbeid med andre påvirkere.