Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Sunndalsfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Hydro Aluminium Sunndal

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Gunhild Borgersen
Forfattere
Gunhild Borgersen, John A Berge

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Sunndalsfjorden for Hydro Aluminium Sunndal. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften har utslipp av til Sunndalsfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftens utslipp påvirker vannforekomstens økologiske og kjemiske tilstand. Det ble gjort analyser av PAH-forbindelser og metaller i prøver av sediment, o-skjell og strandnsnegl. Alle sedimentstasjonene klassifiseres til «ikke god kjemisk tilstand» pga. overskridelse av EQS for flere av EUs prioriterte PAH-forbindelser, deriblant benzo[a]pyren som anses som en PAH-markør. Også nikkel overskred EQS på to stasjoner. Flere av de vannregionspesifikke PAH-forbindelsene overskred også EQS-grensene, og målet om «god økologisk tilstand» er følgelig ikke nådd. Biotastasjonene ST1 og I911 (Horvika) klassifiseres til «god kjemisk tilstand», og hadde heller ingen overskridelser av EQS-verdier for noen av de vannregionspesifikke stoffene i strandsnegl. Biotastasjonene ST2, ST5 og I914 (Flåøya) klassifiseres til «ikke god kjemisk tilstand» pga. overskridelse av EQS-verdien for kadmium og fluoranten i o-skjell. Konsentrasjonen av de vannregionspesifikke stoffene sink og kobber (kobber kun i I914) i o-skjell overskrider også EQS-verdiene, og målet om «god tilstand» er følgelig ikke nådd.