Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Hemnefjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Wacker Chemicals Norway AS

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Marijana Stenrud Brkljacic, Gunhild Borgersen

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Hemnefjorden for Wacker Chemicals Norway AS. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer bedriften har utslipp av til vannforekomsten. Bedriften har et eget deponi, Lagunen, for deponering av inert industriavfall. Det ble tatt prøver av bunnsedimenter og blåskjell for å kartlegge eventuell forurensning av PAH, olje og tungmetaller i vannforekomsten. Bedriften har utslipp av suspendert stoff, og derfor ble det gjort undersøkelse av bunnfauna i programmet. Sedimentene var ikke forurenset av tungmetaller, men hadde forhøyede konsentrasjoner av PAH-forbindelser. Det var overskridelser av grenseverdier for EUs prioriterte miljøgifter på tre av sedimentstasjonene. Overskridelsene var for PAH-forbindelsene naftalen, fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren og benzo(g,h,i)perylen. Tre av sedimentstasjonene klassifiseres derfor til å være i ikke god kjemisk tilstand. Det var også overskridelser av grenseverdier for vannregionspesifikke stoffer på de samme tre sedimentstasjonene. Det var overskridelser av grenseverdier for pyren, benzo(a)antracen, krysen, dibenzo(a,h)antracen og PAH16. Tre sedimentstasjoner var derfor i ikke god tilstand for vannregionspesifikke stoffer. Overskridelsene for EUs prioriterte miljøgifter og vannregionspesifikke stoffer var på to av sedimentstasjonene utenfor deponiområdet og én stasjon noe vekk fra bedriften, innover i fjorden. Det var ingen høye konsentrasjoner av metaller eller PAH-forbindelser i prøvene av blåskjell. Bunnfauna ble undersøkt på tre stasjoner, og viste at stasjonene var i god- og svært god økologisk tilstand.