Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking for Saint Gobain Ceramic Materials AS i Arendal og Lillesand i 2015, i henhold til vannforskriften

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Jarle Håvardstun
Forfattere
Jarle Håvardstun

Sammendrag

Den tiltaksrettede overvåkingen for bedriften Saint Gobain Ceramic materials AS i Arendal og Lillesand har i 2015 bestått av analyser av EUs prioriterte miljøgifter som inngår i klassifisering av kjemisk tilstand, og analyser av vannregionspesifikke stoffer som inngår i klassifisering av økologisk tilstand. Seks blåskjellstasjoner og fire sedimentstasjoner har blitt undersøkt for konsentrasjoner av kobber, sink, krom, arsen, kadmium, nikkel og kvikksølv. Undersøkelsene har blitt gjennomført etter krav satt i vannforskriften, og i henhold til godkjent overvåkingsprogram fra Miljødirektoratet. På grunnlag av analysene er det fastsatt en kjemisk tilstand for hver undersøkte stasjon. Økologisk tilstand kunne ikke fastslåes ettersom det ikke inngikk biologiske kvalitetselementer i overvåkingsprogrammet. Resultatene kan imidlertid benyttes for å fastslå om miljømålet for vannregionspesifikke stoffer er oppnådd. Det var ingen overskridelser av EQS-verdier for de undersøkte vannregionspesifikke stoffene: kobber, sink, krom og arsen i blåskjell. Det var ingen overskridelser av EUs prioriterte miljøgifter kadmium, bly, nikkel og kvikksølv i blåskjell., og ved disse stasjonene ble «god» kjemisk tilstand oppnådd.. For sedimenter ble EQS-verdiene overskredet for de vannregionspesifikke stoffene kobber, sink og arsen på to stasjoner, og for arsen på en stasjon, miljømålene for de vannregionspesifikke stoffene ble derfor ikke nådd på disse stasjonene. Det var også overskridelser av EQS-verdiene for de vannregionspesifikke stoffene sink og arsen på en referansestasjon i nord for bedriften. For nikkel som står på EUs liste over prioriterte miljøgifter ble EQS-verdier overskredet på tre sedimentstasjoner. Kjemisk tilstand blir derfor klassifisert til «ikke god» for disse stasjonene. Det var ingen overskridelser av EQS-verdiene for metaller på referansestasjonen, og denne stasjonen ble derfor klassifisert til å ha «god» kjemisk tilstand.