Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2014/2015. Undersøkelse av blåskjell og sedimenter

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Merete Schøyen, Jarle Håvardstun

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2014 og 2015. Programmet er godkjent av Miljødirektoratet. Basert på bedriftens utslipp til vannforekomsten har det ved fem sedimentstasjoner og fem blåskjellstasjoner blitt analysert for vannregionspesifikke stoffer og EUs prioriterte miljøgifter. Det har blitt analysert for metaller (Al, As, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb og Zn), dioksiner og dioksinliknende PCB. I sedimenter ble det i tillegg analysert for uran og edelmetaller (Ag, Pt, Au og Pd), og for syreløselig sulfid (AVS). Det er fastsatt en kjemisk tilstand for hver undersøkte stasjon. Økologisk tilstand kunne ikke fastslåes fordi biologiske kvalitetselementer ikke inngikk i overvåkingsprogrammet, som følge av at bedriftens utslipp ikke utløste krav om det. Informasjon om tilstand til de vannregionspesifikke stoffene fra denne undersøkelsen kan inngå i fremtidige undersøkelser for å bidra til å fastsette økologisk tilstand. Konsentrasjoner i sedimenter overskred Environmental Quality Standard (EQS) for de vannregionspesifikke stoffene Cu og As ved fire stasjoner. Målte konsentrasjoner i sedimenter overskred EQS for de EU-prioriterte miljøgiftene Ni og dioksiner ved alle fem stasjonene, som førte til at «ikke god» kjemisk tilstand ble oppnådd. I blåskjell ble EQS kun overskredet ved stasjonen på Glencores kai for det vannregionspesifikke stoffet Cu. Konsentrasjonene i blåskjellene ved Glencore kai, Kolsdalsbukta og Myrodden overskred ingen EQS for EUs prioriterte miljøgifter og god kjemisk tilstand ble oppnådd. Målte konsentrasjoner i blåskjell overskred EQS for den EU prioriterte miljøgiften Pb ved Hanneviksbukta og Odderøy, og det ble derfor ikke oppnådd god kjemisk tilstand ved disse stasjonene.