Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking i Håøyfjorden for Chemring Nobel AS

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
John A Berge, Gunhild Borgersen, Janne Kim Gitmark, Merete Grung

Sammendrag

Ved implementeringen av vannforskriften er det krav om at minimum «god tilstand» skal oppnås i alle vannforekomster. Chemring Nobel AS er lokalisert på Hurum med utslipp i 38 m dyp til Håøyfjorden i vannforekomst 0101020601-C Oslofjorden. Bedriften har årlig tillatelse til å slippe ut 135 t Tot. N og 260 t KOF. Bedriften har også utslipp av en del kjemikalier som ikke er regulert. Overvåkingen som er gjennomført omfatter analyse av klorofyll a, bunnfauna, makroalger (nedre voksegrense) og fysisk-kjemiske støtteparametere. Resultatene viser at den økologiske tilstanden var god for både klorofyll-a og bunnfauna på alle stasjoner før en tar hensyn til støtteparametere. Tar man hensyn til støtteparameterne blir tilstanden redusert til moderat på de 4 bunnfaunastasjonene og på klorofyllstasjonen. Nedre voksegrense for makroalger kunne ikke bestemmes på stasjonen 60 m fra utslippet pga. mangel på alger. På en stasjon 740 m fra utslippet ga imidlertid undersøkelsene av nedre voksegrense for makroalger god tilstand. Resultatene fra denne undersøkelsen tyder på at en har eutrofieffekter lokalt. Toksikologiske vurderinger av forbindelser i utslippet tilsier også giftvirkninger i det lokale området av vannforekomsten. Vår konklusjon er derfor at det bør igangsettes tiltak for å redusere de eutrofirelaterte utslippene, dvs. Tot-N og KOF, så vel som utslippene av spesielt HMX, RDX, NTO og toluen.