Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Marin overvåking Nordland 2013-2015 Undersøkelser av hydrografi, planteplankton, hardbunnsorganismer og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland.

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Marijana Stenrud Brkljacic, Janne Kim Gitmark, Torbjørn Martin Johnsen, Marit Norli, Geir Dahl-Hansen

Sammendrag

Målsettingen er å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i 6 ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. Det er i 2013-2015 gjennomført undersøkelser i Glomfjorden, Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, Ofotfjorden og Øksfjorden som har omfattet de tre biologiske kvalitetselementene planteplankton, bløtbunnsfauna og fastsittende alger (tang og tare) og støtteparametere for disse. Programmet for den marine overvåkingen i Nordland ble utformet i henhold til kravene i den forrige klassifiseringsveileder (01:2009), men fra 2015 er kriteriene i siste veileder (02:2013) fulgt, og det samme gjelder klassifiseringen. Resultatene viste at Glomfjorden skilte seg klart ut med høyest klorofyll a- og næringssaltkonsentrasjoner gjennom hele vekstsesongen. Basert på beregninger av 90-persentilen for parameteret klorofyll a og korreksjoner ved bruk av gjennomsnittsverdier for sommer- og vinterperiodene for støtteparameterne ble klassifiseringen «Moderat» økologisk tilstand for denne fjorden. For de øvrige fjordområdene ble klassifiseringen «God» økologisk tilstand hvor en nedklassifisering for de fleste var forårsaket av noe høy gjennomsnittlig fosfatkonsentrasjon i sommerperioden juni-august. Av de 6 undersøkte fjordene er fjæreindeksen foreløpig kun godkjent for bruk i Glomfjorden. Den er likevel beregnet på alle stasjoner for å klassifisere tilstanden iht. makroalgevegetasjonen. De fleste stasjoner viste «God» til «Meget god» tilstand. Kun to stasjoner i Glomfjord viste «Moderat» tilstand. Undersøkelsene av bløtbunnsfauna i 2013 viste «God» eller «Svært god» økologisk tilstand på alle stasjonene.