Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Karmsundet i henhold til vannforskriften. Overvåking for FMC Biopolymer AS.

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Jarle Håvardstun, Eivind Oug, Gunhild Borgersen

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Karmsundet for FMC Biopolymer AS. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer bedriften har utslipp av til vannforekomsten. Det ble tatt prøver av næringssalter i sjøvann, metaller i blåskjell samt beregnet indeksverdier for bløtbunnsfauna for å kartlegge eventuell forurensning av organisk materiale og metaller i vannforekomsten. Bedriften har utslipp av suspendert stoff, og det ble gjort undersøkelse av bunnfauna for å fastslå økologisk status. Det var ingen overskridelse av EQS-verdiene for de vannregionspesifikke stoffene arsen og krom, eller for EQS-verdien av kadmium som er en EU-prioritert miljøgift i blåskjell. Innholdet av næringssalter ble klassifisert til «god» tilstand som totalresultat. Bunnfauna ble undersøkt på tre stasjoner, og viste at stasjonene nærmest bedriften var i «dårlig» økologisk tilstand.