Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Utslipp av overvann fra Eramet Norway i Porsgrunn

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sissel B. Ranneklev, Morten Jartun, Espen Lund

Sammendrag

Massetransport fra ENP via overvann ble beregnet til å være: Mn, 969 kg/år; Zn, 16 kg/år; Pb, 1,4 kg/år; Cd, 0,2 kg/år; As, 0,3 kg/år; Mo, 0,6 kg/år; Ni, 2,1 kg/år; Hg, 7 g/år; Cu, 2,3 kg/år; Co, 1,4 kg/år; Cr, 2,1 kg/år; SS, 3559 kg/år og 1,3kg/år for PAH16. Resultater viste at konsentrasjonene av metaller, SS og PAH16 varierte i drenskummene gjennom året, og under en nedbørsepisode. Massetransporten av metaller og SS var generelt høyest fra avrenningsareal G og H, hvor slagg legges til kjøling og lagres. Andre areal som bidro til massetransporten av metaller var arealene A og F, mens arealene B, F og H hadde de høyeste tilførsler av SS. Den høyeste konsentrasjonen av Hg ble funnet i kummene ved arealene B, D og E. Metallene, med unntak av As var bundet til SS eller partikler. Det var høy lineær korrelasjon mellom SS og mange av metallene. Analyse av SS, som er betydelig rimeligere og raskere å gjennomføre, enn analyser av metaller, kan da brukes som et substitutt ved for eksempel utprøving av tiltak for å redusere massetransporten av metaller og SS fra tomta.