Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2015

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Mats Gunnar Walday, Gunhild Borgersen, Lars Johan Naustvoll, John Rune Selvik

Sammendrag

Rapporten beskriver tilførsler i 2014 og resultater i 2015 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt forhold på bløtbunn. Jordbruk er største kilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning er vesentlig større nitrogenkilde enn industri, som er nedadgående de senere år. Utslipp fra befolkning har hatt en liten økning. Det er en økning i tilførslene av totalnitrogen fra Glomma, Drammenselva og Numedalslågen. Drammenselva og Numedalslågen har en økende tilførsel av totalfosfor. Det var ingen større utskiftninger av bunnvannet i sidefjordene til Ytre Oslofjord i løpet av vinter og vår 2015. I Iddefjorden og Frierfjorden har det ikke vært utskiftning av bunnvannet siden vinteren 2010. Planteplanktonbiomassen var moderat, med lavere tettheter i sommerperioden enn foregående år. På høsten var det en stor oppblomstring sentralt i Oslofjorden fra Drøbak og ut til Missingen. Konsentrasjon av nitrogen var omtrent som tidligere år vinterstid. Perioder med avrenning og reduserte saltholdigheter i overflaten sommerstid og høst ga en økning i nitrogen- og silikatkonsentrasjonen ved flere stasjoner. Dette resulterte i gode vekstbetingelser for planteplankton i kortere perioder. I sommerperioden ble det registret færre perioder med avrenning enn i de foregående årene. I 2015 inngikk undersøkelser av fauna på bløtbunn på 10 stasjoner. Alle stasjonene i Hvaler-området og Ytre Oslofjord får i henhold til vannforskriften «god tilstand», med unntak av D-2 ved Kjøkøy som får «moderat tilstand». Iddefjorden er tydelig organisk belastet, med høyt innhold av TOC og lukt av H2S i sedimentet, og stasjon ID-1 og ID-43 får «dårlig tilstand» for bløtbunnsfauna, mens stasjon R-5 litt lenger ut, i Ringdalsfjorden, får «god tilstand».