Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vikelva, Saltdal kommune Resipientundersøkelser for Salten Smolt AS

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Karl Jan Aanes

Sammendrag

Det er i 2016 foretatt registreringer av bunnfauna og vannkjemi i Vikelva i Saltdal kommune. Undersøkelsene er gjort for bedriften Salten Smolt AS etter pålegg fra Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen. Resultatene er sammenstilt i rapporten, og vurdert med hensyn på kriteriesett i vannforskriften utviklet for vurdering av miljøtilstanden i ferskvann. Resipentundersøkelsene i 2016 viste at utslippet fra virksomheten har effekter på nærområdet like nedstrøms utslippet. Blant de fysisk-kjemiske støtteparameterene som ble overvåket var det for total fosfor her en moderat tilstand. Bunndyrsamfunnet på denne stasjonen viste dårlig økologisk tilstand, som følge av tilførsler av lett nedbrytbart organisk materiale og næringssalter om våren, men god tilstand på høsten. De andre stasjonene nedstrøms, får god økologisk tilstand både vår og høst.