Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåkning av avrenning fra dagbrudd. Sibelco Nordic AS, Åheim Plant.

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Karl Jan Aanes, Morten A. Bergan

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultater fra overvåking av økologisk tilstand i Gusdalsvassdraget som mottar avrenning fra bedriftens dagbrudd i Gusdalen, Vannylven kommune. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere eventuelle effekter i vassdraget. Resultatene fra vannprøvene viste at ingen av de vannregionspesifikke stoffene overskred grenseverdien. Kjemisk tilstand er ikke klassifisert da analysene er utført på ufiltrerte prøver. For de biologiske kvalitets-elementene (bunndyr og fisk) var det en god eller svært god økologisk tilstand på stasjoner nedstrøms bedriften i Gusdalselva, og det var ingen eller kun små avvik fra referansestasjoner oppstrøms dagbruddet. Sidevassdrag som drenerer bruddet var imidlertid sterkt påvirket av partikler som følger med drensvann fra bruddet. Det er ingen indikasjon på at avrenning av finpartikulært uorganisk materiale (suspendert faststoff) eller sprengstoff-rester har toksiske effekter for akvatisk biologi. Dette gjelder både for bunndyr- og ungfisksamfunn. Negative effekter som registreres i sidevassdrag, som drenerer bruddet knyttes kun til fysisk-mekaniske forhold på vassdragsbunnen, noe som har gitt redusert habitatkvalitet (bortfall av skjulområder, nedslammede gyte-områder og lignende). Sammenlignet med data fra tidligere biologiske undersøkelser, er det klare tegn på at resipientforholdene nå har bedret seg i Gusdalsvassdraget.