Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer 1974-2015

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Birger Skjelbred
Forfattere
Birger Skjelbred

Sammendrag

Eikeren hadde noe dårligere vannkvalitet i 2015 enn tidligere år og plasserte seg i moderat tilstandsklasse med hensyn på Tot-P, innsjøen ligger normalt i tilstandsklasse god. Eikeren lå i tilstandsklasse god med hensyn på klorofyll a. Nitrogenverdiene lå høyt, men nitrogen har liten betydning for forurensing i Eikerenvassdraget. Statistisk analyse antyder at det har vært en svak økning av planteplankton i Eikeren fra 1975 og frem til i dag, og en korresponderende reduksjon av siktedypet. I vassdraget ovenfor Eikeren ligger innsjøene på et mesotroft nivå i Vassås, mens forurensingstilførselen er betydelig i Hillestadvannet og dels i Haugestadvannet. Dette gjør at disse innsjøene varierte mellom tilstandsklassene moderat til svært dårlig med hensyn til Tot-P de senere årene. Herfra bedrer vannkvaliteten seg nedover i vassdraget, slik at Bergsvannet i Eidsfoss stort sett ligger på et mesotroft nivå og tilstandsklassen lå i svært god med hensyn til Tot-P. Vannkvaliteten har imidlertid bedret seg noe med hensyn til fosfor i Hillestadvannet de senere årene, med unntak av 2014, noe som også gjelder innsjøene nedstrøms. Med hensyn til planteplankton er bildet mer uklart. Det var fremdeles fosforkrevende og til dels toksinproduserende cyanobakterier som dominerte i Hillestadvannet og spredte seg nedover vassdraget. Cyanobakterier dominerte planteplanktonet helt til og med Bergsvannet i Eidsfoss. I Eikeren var det ikke livsgrunnlag for dem, og de greidde aldri å etablere seg der. Avrenning fra Haslestad Bruk påvirket ikke vassdraget i betydelig grad ut fra dataene fra 2015, men det ble ikke tatt prøver i forbindelse med vanning av tømmeret. Den regionale bakterieundersøkelsen i Eikeren i juli viste liten bakteriell forurensning, med maksimalt 2 E. coli/100 ml målt i overflatesjiktet. Av sideelver/tilløpsbekker til vassdraget, var det flere som oppnådde tilstandsklasse moderat med hensyn på Tot-P. Flere av bekkene hadde også for høyt innhold av E.coli.