Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Øyvind Kaste, Maia Røst Kile, Godtfred A. Halvorsen, Liv Bente Skancke

Sammendrag

Valle kommune planlegger å bygge om eksisterende kloakkrenseanlegg for Valle sentrum og etablere nytt renseanlegg for tettbebyggelsen rundt Rysstad. For å kunne vurdere mulige effekter av utslipp fra de ombygde/nye renseanleggene er det samlet inn vannkjemiske og biologiske data fra stasjoner i umiddelbar nærhet av de aktuelle utslippsstedene, samt foretatt en resipientvurdering basert på ulike scenarier for utslipp og fortynning relatert til dagens vannkvalitet og økologiske tilstand. Resipientvurderingen viser at fortynningsevnen i Otra er såpass stor at utslippsmengdene både fra eksisterende og planlagte anlegg vil ha relativt liten effekt på konsentrasjonsnivåene i elva. Husholdningskloakk inneholder svært reaktive former for fosfor og nitrogen som raskt kan tas opp av alger og vannplanter samt lett nedbrytbart organisk stoff som kan utnyttes av heterotrofe organismer som bakterier og sopp. På tross av dette vil endringene i næringssaltkonsentrasjonene være så vidt små at det ikke er grunn til å forvente at den økologiske tilstanden med hensyn til begroingsalger og bunndyr vil endre seg i forhold til dagens situasjon som er karakterisert ved «god» eller «svært god» tilstand.