Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Utredning av aktuelle kalkingstiltak i Agder

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Tormod Haraldstad, Atle Hindar, Rolf Høgberget, Øyvind Kaste, Hans-Christian Teien

Sammendrag

De fleste store vassdragene i Vest-Agder kalkes i dag for å sikre god nok vannkvalitet for laks og sjøørret. Blant disse er Audna, som er blitt dosererkalket siden 1985, og Mandalselva hvor det ble satt i gang storstilt kalking for laks i 1996. I Otra er det foreløpig ikke gjennomført storskala kalking med doserer. I både Audna og Mandalselva er det også iverksatt tiltak i utvalgte sidevassdrag for å bedre gyte- og oppvekstforholdene for laks og sjøørret. Disse tiltaksstrategiene har ikke virket tilfredsstillende i enkelte av sidevassdragene. Det er i tillegg også enkelte viktige sidevassdrag hvor forsuring fortsatt representerer et problem og hvor tiltak ikke er iverksatt. Dette danner bakgrunnen for at Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har bestilt: (1) En vurdering av alternativ kalkingsstrategi i Spillingsbekken i Audna og Logåna i Mandalselva, (2) Vurdering av terrengkalking av Songåna, som er et sidevassdrag til Mandalselva, og (3) Kalkingsplaner for Høiebekken i Otra og Erseidbekken i Audna. De tre delutredningene er samlet i denne rapporten, i form av tre selvstendige hovedkapitler som inneholder problembeskrivelser, gjennomgang av mulige tiltaksstrategier og anbefalinger om valg av tiltaksløsninger.