Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Forurensningsanalyse for Mjøvann, Porsgrunn kommune

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Birger Skjelbred
Forfattere
Ingun Tryland, Birger Skjelbred, Atle Hindar, Hanne Edvardsen

Sammendrag

Det er gjennomført en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Mjøvann, der mulige forurensningskilder i nedbørfeltet og deres effekt på drikkevannskvaliteten er vurdert. Vannkvaliteten i Mjøvann er preget av naturlige tilførsler av organisk stoff og i liten grad av menneskelig aktivitet. Analyser av planteplankton og vannplanter i innsjøen viste svært god økologisk tilstand, og et enkelt fosforbudsjett viste at dagens menneskelige aktiviteter i nedbørfeltet, inkludert avløp fra et fåtalls hus og hytter, turvirksomhet og noen få beitedyr, ikke utgjør en fare for eutrofieringssituasjonen i Mjøvann. Slike aktiviteter kan derimot føre til at drikkevannskilden tilføres sykdomsfremkallende mikroorganismer, og dagens restriksjoner vurderes som nyttige og nødvendige. Det anbefales å ytterligere kartlegge mulige tilførsler fra hus og hytter til tilløpselva Rekua, spesielt siden drikkevannsinntaket ligger utsatt til for forurensning herfra. Omfanget av fremtidig beitevirksomhet bør følges. Fargen på råvannet fra Mjøvann er doblet de siste 20-30 årene, og en ytterligere, men noe mindre økning må forventes de neste tiårene. Økte tilførsler av organisk stoff og klimaendringer kan dessuten påvirke jern- og mangandynamikken i innsjøen i større grad enn tidligere. Vi anbefaler at denne situasjonen følges med å måle oksygenforholdene og jernkonsentrasjonene, samt farge og turbiditet, i bunnvannet og i inntaksdypet.