Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS i Kristiansandsfjorden 2016

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Jarle Håvardstun
Forfattere
Kristoffer Næs, Eivind Oug, Jarle Håvardstun

Sammendrag

Undersøkelsene beskrevet i denne rapporten har blitt gjennomført som beskrevet i overvåkingsprogram utarbeidet av NIVA, etter de krav som er satt i vannforskriften, og etter at overvåkingsprogrammet ble godkjent av Miljødirektoratet. I følge kravene i vannforskriften skal alle vannforekomster oppnå minst god kjemisk og god økologisk tilstand innen år 2020. Kriteriene for å oppnå en slik tilstand er at ingen av de analyserte miljøgiftene definert som, enten vannregionspesifikke miljøgifter (nasjonale miljøgifter) eller EUs-prioriterte stoffer, må overskride grenseverdiene fastsatt i vannforskriften. Disse grenseverdiene er definert som Environmental Quality Standards (EQS-verdier). Den tiltaksrettede overvåkingen for bedriftene Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS i Kristiansand har i 2016 bestått i analyser av relevante vannregionspesifikke miljøgifter og stoffer som er oppført på EUs prioriterte liste. Det er analysert på miljøgifter i blåskjell og sedimenter for å klassifisere den kjemiske tilstanden. I tillegg benyttes resultatene fra blåskjell og sedimenter som støtteparametre for å klassifisere økologisk tilstand. For å kunne klassifisere den økologiske tilstanden må det benyttes ett biologisk kvalietselement (BKE), og i denne undersøkelsen har vi undersøkt bunnfauna som BKE. Fem blåskjellstasjoner, seks sedimentstasjoner og tre bunnfaunastasjoner har blitt undersøkt. På grunnlag av disse analysene er det fastsatt en kjemisk og en økologisk tilstand for hver stasjon. For blåskjell overskred den mest bedriftsnære stasjonen Lumber, EQS-verdien for PAH-forbindelsen benzo(a)pyren og ble derfor klassifisert til «ikke god» kjemisk tilstand. De resterende blåskjellstasjonene ble klassifisert til «god» kjemisk tilstand. Basert på sedimenter ble samtlige stasjoner klassifisert til «ikke god» kjemisk tilstand, ettersom det var overskridelser av EQS-verdiene for både metaller og PAH-forbindelser på alle stasjonene. Økologisk tilstand for stasjonene K17, KV01 og KH03 basert på bunnfauna som biologisk kvalitetselement (BKE), ble klassifisert til «god» tilstand basert kun på fauna, men endelig tilstandsklasse blir satt til «moderat» ettersom de blir nedklassifisert på grunnlag av overskridelser av EQS-verdier for de kjemiske støtteparametrene.