Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommune i 2016

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Jarl Eivind Løvik, Birger Skjelbred, Tor Erik Eriksen, Maia Røst Kile

Sammendrag

Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i innsjøen Næra med tilløpselver i 2016. Endringer i innsjøens tilstand over tid er også vurdert. Samlet klassifisering basert på planteplankton og fysisk-kjemiske støtteparametere ga god tilstand for Næra iht. vannforskriften i 2016. Prøvestasjonen i søndre del av innsjøen var imidlertid nær moderat tilstand, og planteplanktonets mengde og sammensetning ga moderat tilstand på prøvestasjonen i nord. Undersøkelsene av begroing, bunndyr og fysisk-kjemiske støtteparametere i tilløpsbekkene indikerte moderat eller dårlig tilstand i alle bekkene i 2016. Næra ser ut til å være i en labil tilstand der små økninger i tilførslene av næringsstoffer kombinert med gunstige værforhold for algevekst lett kan føre til algeoppblomstringer og at innsjøen kommer i økologisk ubalanse. Konsentrasjonen av total-fosfor og algemengden i de frie vannmasser i Næra synes å ha økt i de senere årene sammenlignet med på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. For å hindre en videre forringelse av Næras miljøtilstand anser vi det som nødvendig å gjennomføre tiltak for å begrense tilførslene av næringsstoffer til innsjøen. Det er også viktig å videreføre overvåkingen, både for å få en sikrere vurdering av dagens tilstand og for å kunne evaluere effekten av gjennomførte tiltak i framtida.