Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Bunnundersøkelser utenfor Kastet i Mørjefjorden, Vestfold

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Gunhild Borgersen, Janne Kim Gitmark

Sammendrag

NIVA har gjennomført en undersøkelse av bunnforholdene ved Kastet i Mørjefjorden. Steinindustrien i området har utslipp til Mørjefjorden av steinslam fra avrenningsvann fra bruddene. Steinprodusenten Lundhs har utslipp via Mørjebekken som renner ut innerst i fjorden ved Sildevika, og ved Kastet har Larvik Granite utslipp til fjorden fra et rør i fjæra. Partiklene legger seg oppå det tyngre saltvannet og brer seg utover store deler av fjorden. Undersøkelsen omfattet bløtbunnsfauna og sediment, siktdyp, salinitet-, temperatur- og turbiditetsmålinger i vannmassene, samt en visuell vurdering av nedslamming på hardbunn. Resultatene viste at den økologiske tilstanden for bløtbunnsfauna ble klassifisert i henhold til vannforskriften til «god» på alle stasjonene, og bunnfaunaen hadde normal artssammensetning, høy artsdiversitet og normale individmengder. Dette tyder på at mengden partikler som sedimenterer ned til bunnen er såpass liten at bunnfauna ikke påvirkes negativt. Innhold av organisk karbon i sedimentet var svært lavt, og ga «svært god» tilstand på alle stasjonene. Det lave organiske innholdet skyldes sannsynligvis utslippet av uorganisk steinslam til fjorden. Undersøkelsen av hardbunnsområdene viste at fastsittende dyr og til dels alger hadde høy grad av nedslamming, og områdene med hardbunn synes å være noe påvirket av steinslam. Det var midlertid ikke store forskjeller mellom områdene tross en tendens til noe mer nedslamming i området nærmest utslippet ved Kastet. Den økologiske tilstanden for hardbunnsområdene kunne ikke bestemmes på grunnlag av denne undersøkelsen.