Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert vannovervåking i Holmestrandsfjorden. Overvåking for NOAH Langøya 2016

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Janne Gitmark, Norman Green, Bjørnar Beylich, Gunnar Severinsen

Sammendrag

NOAH har krav i sin tillatelse fra Miljødirektoratet til overvåkning av hvordan utslipp fra virksomheten påvirker økologisk og/ eller kjemisk tilstand i vannforekomsten. Undersøkelsene har omfattet analyser av miljøgifter i blåskjell, bunnsediment ved sedimentprofilfotografering (SPI), radionuklider i blåskjell, sediment og sjøvann, samt registreringer av alger og dyr i strandsonen. Miljøindeks (BHQ) beregnet fra analyser av SPIbildene viste «mindre god» tilstand av sediment og bløtbunnsfauna på én stasjon, «meget god» tilstand på én stasjon, og «god» tilstand på de resterende 19 stasjonene. Analysene av prioriterte stoffer i blåskjell viste «ikke god» kjemisk tilstand da kvikksølvverdiene lå over EQS-verdien på de fem stasjonene på Langøya (verdiene for antracen, benzo (a) pyrene, fluoranten, naftalen, TBT, bly, kadmium og nikkel lå under EQS-verdiene). På Mølen var det «god» kjemisk tilstand. Analysene av de vannregionspesifikke stoffene (PFOA, trifenyltinn, benzo (a) antracen, arsen, kobber, krom, sink) viste ingen overskridelser av EQS-verdiene etter veileder M- 608. Analyser av miljøgifter som ble klassifisert etter Molvær et al. 1997 viste at alle stoffene var i Klasse I (ubetydelig-lite forurenset) eller Klasse II (moderat forurenset). Analyser av radionuklider i sjøvann, sediment og blåskjell viste normale verdier, og på samme nivå som tidligere år. Undersøkelser av artssammensetninger i fjæresonen tyder på god miljøtilstand rundt Langøya.