Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Flensjøen i kommunene Røros og Os 2016. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013.

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Tor Erik Eriksen
Forfattere
Jarl Eivind Løvik, Stein Ivar Johnsen, Tor Erik Eriksen, Øyvind Aaberg Garmo, John Gunnar Dokk

Sammendrag

Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold inklusive fisk i Flensjøen etter kalking. Innsjøens vannkvalitet viste bedring fra 1970- og 1980-tallet og fram til 2005, før kalking. Kalkingen har bidratt til en ytterligere bedring av vannkvaliteten i form av økt pH og ANC. Verdiene for pH og ANC i 2016 (tre år etter avsluttet kalking) var fortsatt betydelig høyere enn før kalkingen startet. Flensjøens vannkjemi er trolig i seg selv ikke begrensende for fiskebestandene, og vil trolig heller ikke være det uten kalking. Lave konsentrasjoner av total-fosfor og total-nitrogen indikerer næringsfattige forhold. Krepsdyrplanktonet og samfunnet av litorale småkreps har vært dominert av forsuringstolerante arter, men et mindre antall forsurings-følsomme arter har også blitt registrert både før og etter kalking. Undersøkelsene av bunndyr i utløpselva i 2005-2016 indikerte en økning i biologisk mangfold uttrykt ved EPT etter kalking. Tilstanden mht. effekter av forsuring på bunndyr-samfunnet viste en bedring fra moderat tilstand i 2005 til svært god tilstand i 2006-2016. Ørretbestanden ser ut til å ha økt sammenlignet med i 2006/2007. Veksten var imidlertid relativt lik som tidligere, og kondisjonsfaktoren var normalt god. Alders- og størrelsessammensetningen av røye var relativt lik som i 2006/2007. Selv om flere faktorer kan spille inn, er det er sannsynlig at kalkingen har hatt en positiv effekt på fiskebestandene. Ut fra en samlet vurdering var Flensjøen i svært god økologisk tilstand i 2016.