Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Genetisk isolasjon mellom fjordbassenger hos benthiske evertebrater

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Anders Hobæk, Ina Birkeland, Lisa Maria Hagalid Haug, Glenner Henrik

Sammendrag

Rapporten redegjør for resultater fra arbeidspakke 4 i prosjektet «Improved submarine tailing placements(STPs) in Norwegian fjords», med fokus på genetisk differensiering mellom populasjoner av bunnlevende evertebrater i norske fjorder. Genetisk variasjon hos tre arter ble estimert ved å analysere mikrosatellitter hos tre arter: Munida sarsi (en trollhummer), Astarte sulcata (en musling) og Diastyloides serratus (en halekreps). I den første av disse fant vi igjen genetisk differensiering innen eller mellom fjorder, noe som var forventet ut fra artens svært gode spredningsevne i larvestadiet. De to andre artene mangler frittlevende larvestadier og antas derfor å ha begrenset spredningsevne. Hos disse artene kunne vi påvise statistisk signifikant differensiering mellom fjordbassenger og mellom fjorder. Resultatene indikerer at deponering av avgangsmasser i en del av en fjord kan ha konsekvenser for bunnlevende organismer også i andre deler av fjorden, dersom deponeringsområdet fungerer som en kildepopulasjon for tilgrensende områder.