Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kalkingsplan for Otra nedstraums Brokke

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Rolf Høgberget
Forfattere
Arne Vethe, Rolf Høgberget

Sammendrag

Kalkingsplanen har som mål å bidra til betre vasskvalitet for bleke oppstraums Byglandsfjorden der Otra periodevis er sur. Dei djupe forsuringsepisodane oppstår ved flaum i dei nære vassdraga samstundes med spesielle hydrologiske tilhøve i regulera område til Brokke kraftverk. Det er omtala fire ulike former for tiltak med tilrådingar. Alle dei foreslegne kalkingsstrategiane vil gje ein god vasskvaltitetsforbedrande effekt i oppvandringsområda for bleke. Det er likevel forskjell på forventa effekt. Best effekt på vasskvaliteten vil oppnåast dersom det vert kalka frå Brokke og gjennomføres terrengkalking i områda mellom Brokke og Ose. Tiltaket er likevel lågt prioitert på grunn av høg pris. Ei kalking berre frå Brokke er også fagleg forsvarleg så lenge det også vert kalka for sure tilførslar nedstraums Brokke ved å setja høgare pH-krav på anlegget.