Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Marin overvåking Nordland 2016-2017. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Gunhild Borgersen, Anna Birgitta Ledang, Marit Norli, Thor Arne Hangstad, Mats Gunnar Walday

Sammendrag

Målsettingen er å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i 6 ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. 2016-2017 er det gjort undersøkelser i Sjona, Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, Ofotfjorden og Øksfjorden som har omfattet de to biologiske kvalitetselementene planteplankton (klorofyll a) og bløtbunnsfauna samt støtteparametere for disse. Rapporten omfatter resultater fra perioden fra juli 2016 til og med juni 2017 og gir en enkel omtale av resultatene. Bløtbunnsfauna fikk «god» tilstand (klasse II) på alle stasjonene, med unntak av Nordfoldfjorden som fikk «svært god» tilstand (klasse I). Innholdet av organisk karbon (TOC) i sedimentet var lavt, med unntak av Øksfjorden som hadde «svært dårlig» tilstand (klasse V) for organisk innhold i sedimentet. Planteplankton, gjennom klorofyll a, og næringssalter ga «Svært God» økologisk tilstand for stasjonene i Nordfoldfjorden, Tysfjorden, Sagfjorden, Ofotfjorden og Øksfjorden. En stasjon i Ofotfjorden får «god» økologisk tilstand som følge av høy klorofyll a-verdi. 2017-klassifiseringen for næringssaltene i sommerperioden omfatter kun data fra juni, og klassifiseringen av klorofyll a omfatter analyseresultater fra mars til og med juni. Foreliggende klassifisering for 2017 blir derfor ikke fullstendig siden den er basert på resultater til og med juni 2017, men den vil være fullstendig i neste rapportering fra overvåkingen.