Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Resipientvurdering av Storelva i forbindelse med nytt renseanlegg i Myra, Vegårshei kommune

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Atle Hindar, Maia Røst Kile, Øyvind Kaste

Sammendrag

Vegårshei kommune planlegger nytt avløpsrenseanlegg på Myra med utslipp av renset avløp til Storelva. Kapasiteten på eksisterende anlegg skal økes fra 900 person-ekvivalenter (pe) til 1800. På bakgrunn av eksisterende vannkjemiske og biologiske data har vi vurdert dagens tilstand i Storelva, samt beregnet resipientkapasitet og mulige påvirkninger ved økt belastning på renseanlegget i Myra. Elva har kapasitet til å ta imot ytterligere fosfortilførsler, og det er beregnet at en dobling av belastningen på renseanlegget fortsatt vil opprettholde den gode tilstanden. Begroingsundersøkelsene som ble foretatt i 2017 viser at alle stasjoner havnet i svært god tilstand basert på eutrofiering (PIT), mens resultatene varierte fra god til dårlig tilstand basert på forsuring (AIP). I og med at forsuringsindeksen (AIP) ikke påvirkes negativt av utslipp fra renseanlegget og eutrofieringsindeksen (PIT) viser svært god tilstand, ser det ikke ut til at dagens renseanlegg ved Myra påvirker begroingssamfunnet negativt. Dette betyr at resipientkapasiteten er god, og basert på dagens vannkjemi i Storelva og de teoretiske beregningene av fosfortilførsel fra gammelt og nytt anlegg, er det svært liten risiko for at det nye anlegget kommer i konflikt med miljømålet om god økologisk tilstand i elva.