Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking i Moelva og Lillesandsfjorden for Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Lillesand

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Atle Hindar, Jarle Håvardstun, Christopher Peter Harman, Alfhild Kringstad, Liv Bente Skancke

Sammendrag

Saint-Gobain Ceramic Materials AS i Lillesand produserer silisiumkarbid og raffinerer produktet videre. NIVA har gjennomført et tiltaksrettet overvåkingsprogram i Moelva og Lillesandsfjorden iht. vannforskriften for bedriften. Rapporten omhandler resultater for metaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i Moelva i 2016-2017 og for PAH i Lillesandsfjorden i 2017. I denne perioden (ett år) har NIVA brukt en ikke-akkreditert metode for analyse av PAH i vannprøver for å få analyseverdier ned til grenseverdien (0,17 ng/L) for benzo(a)pyren i vannforskriften. Analyser av vannprøver og fra tre eksponeringer med passive prøvetakere (SPMD) viser en klar konsentrasjonsøkning av PAH nedstrøms bedriften. Det er overskridelser av grenseverdier (AA-EQS) for benzo(a)pyren og enkelte andre PAH’er. Moelva oppnår dermed ikke god kjemisk tilstand, og vi har foreslått ytterligere tiltak for å redusere påvirkningen. AA-EQS for benzo(a)pyren er imidlertid overskredet også på referansestasjonen oppstrøms bedriften, så god kjemisk tilstand kan ikke oppnås ved tiltak på bedriften. Bedriften har ikke utslipp av metaller som endrer konsentrasjonen av løste metaller i elva i særlig grad, og vi foreslår å ta metaller ut av tiltaksovervåkingen. I blåskjell i Lillesandsfjorden ble det ikke funnet PAH over grenseverdiene i vannforskriften, verken for vannregionspesifikke stoffer eller prioriterte miljøgifter. Vi foreslår derfor å avslutte tiltaksovervåkingen i Lillesandsfjorden.