Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Korttidseffekter på elvelevende bunnfauna av kloraminbehandling mot parasitten Gyrodactylus salaris i Glitra

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Tor Erik Eriksen
Forfattere
Tor Erik Eriksen

Sammendrag

Denne rapporten omhandler effekter på bunnfauna av kjemisk elvebehandling med monokloramin (kloraminbehandling) i elva Glitra, Buskerud, september 2017. Prøver av bunnfauna ble samlet inn ved hjelp av bentiske sparkeprøver, bentiske Surberprøver og drivprøver. I tillegg ble det gjort et felteksperiment for å avklare hvorvidt behandlingen påvirket nedbrytningshastigheten av utvalgt organisk materiale. Behandlingen hadde samlet sett liten effekt på bunnfaunaen, og det hadde ikke vært mulig å påvise effekter dersom det ble gjort stikkprøver i form av vanlig tiltaksrettet overvåking (sparkeprøver). Ved bruk av hyppig prøvetaking og ulike prøvetakingsmetoder påviste vi likevel signifikante effekter av behandlingen. Den tydeligste effekten ble funnet for døgnfluefamilien Baetidae, som hadde økte tettheter i drivprøver, redusert tettheter i Surberprøver samt lavere dominans i sparkeprøver utover i behandlingsperioden. Små individer av Baetis (Baetis sp.) og Baetis muticus så ut til å bli hardest rammet.