Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 17-26

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Tina Bryntesen
Forfattere
Tina Bryntesen

Sammendrag

Under en sammenliknende laboratorieprøving (SLP) gjennomført i oktober – desember 2017 bestemte 47 laboratorier pH, konduktivitet, turbiditet, farge, UV-absorpsjon, natrium, kalium, kalsium, magnesium, hardhet, alkalitet, klorid, sulfat, fluorid, totalt organisk karbon, kjemisk oksygenforbruk (CODMn), fosfat, totalfosfor, ammonium, nitrat, totalnitrogen, aluminium, bly, jern, kadmium, kobber, krom, mangan, nikkel, sink, antimon og arsen i vann. Prøvene ble laget ved å tilsette kjente stoffmengder til vann fra Linderekatjern i Aurskog-Høland kommune, og fra Glomma i Fet kommune. Vannet var på forhånd filtrert gjennom membranfilter med porevidde 0,45 μm. Totalt ble 82 % av resultatene vurdert som akseptable, en andel som er noe lavere enn det foregående år. Best resultater viser farge, kalium, nitrat (E-H) og jern, med ≥ 95 % akseptable resultater. De svakeste resultater ble observert for ammonium og fluorid, som hadde hhv. 35 % og 43 % akseptable resultater. Enkelte av parameterne opptrådte i lave konsentrasjoner og laboratoriene må ta hensyn til usikkerheten i "sann verdi" ved evalueringen av sine resultater. Det er stor variasjon i analysekvaliteten mellom laboratoriene, og de som har avvikende resultater bør snarest vurdere disse resultater opp mot egne oppgitte analyseusikkerheter for de aktuelle analysene, og deretter eventuelt igangsette tiltak for å forbedre kvaliteten på bestemmelsene.