Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Monitoring the Vefsn fjord 2006

Rapport
Publiseringsår
2007
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
NIVA-involverte
Merete Schøyen
Forfattere
Kristoffer Næs, Hans Christer Nilsson, Eivind Oug, Merete Schøyen, Tone Kroglund, Mette Cecilie Lie

Sammendrag

Vefsnfjorden har mottatt forurenset avløpsvann særlig knyttet til aluminiumproduksjonen ved Elkem Aluminium Mosjøen over mange år. Hovedproblemet i den sammenheng har vært betydelige tilførsler av tjærestoffer (PAH). Imidlertid, som følge av rensetiltak og innføring av ny teknologi, er utslippene blitt sterkt redusert i senere år, særlig etter at bedriften i 2002 faset ut produksjonen basert på Søderbergteknologi og gikk over til 100% Prebake. Foreliggende undersøkelse inngår som ledd i en generell overvåking av fjorden hvor hovedmålet er å gi en oppdatert status for forurensningene i fjordsystemet. Hovedkonklusjonene er: Vefsnfjorden er blitt betydelig renere med hensyn på forurensning av PAH siden forrige undersøkelse i 2000. Innholdet av metaller og klororganiske forbindelser i fjordsystemet er som tidligere lavt. De øvre vannmassene i fjordsystemet, representert med blåskjellprøver fra Alterneset til Furunes, fremstår som uforurenset eller nær det med hensyn på PAH, metaller og klororganiske forbindelser. Sedimentene er uforurenset eller nær det med hensyn på metaller og klororganiske forbindelser. De er imidlertid fremdeles moderat til markert forurenset av PAH, men dette er en forbedring i forhold til tidligere. De biologiske forholdene representert ved sammensetning og aktivitet av bløtbunnsfauna tilsier at det er normalt gode forhold i de dypereliggende deler av fjorden. I indre områder er det tegn til påvirkning fra organiske tilførsler. Det kan ikke påvises biologiske effekter på samfunnsnivå fra forurensningen av PAH i bunnsedimentene.