Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Sætersjøen i Nord-Odal: En undersøkelse av vannkvalitet med resipientvurdering i 2008

Rapport
Publiseringsår
2008
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Jarl Eivind Løvik

Sammendrag

På grunnlag av undersøkelser i 2008 kan Sætersjøen karakteriseres som en grunn, markert humuspåvirket, kalkfattig og næringsfattig innsjø med lave konsentrasjoner av næringsstoffer og små algemengder. Vannkvaliteten kan betegnes som meget god (tilstandsklasse I) mht. algemengder og god (tilstandsklasse II) mht. konsentrasjoner av total-fosfor. Ut fra algemengden målt som klorofyll-a var Sætersjøen i svært god økologisk tilstand i henhold til Vanndirektivets/Vannforskriftens klassegrenser i forhold til overgjødsling. Dagens fosforbelastning og akseptabel fosforbelastning er beregnet til henholdsvis ca. 503 kg og ca. 620 kg pr. år. En hytteutbygging i den størrelsesorden som er planlagt, vil sannsynligvis ikke føre til så stor økning i belastningen av fosfor at det får negative konsekvenser for vannkvaliteten i innsjøen for eksempel i form av markerte algeoppblomstringer.