Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Statistisk analyse av volum av forurenset sediment i Borg 1 og Flyndregrunnen, basert på samlet kjemisk analysemateriale fram til 2017

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Dag Øystein Hjermann
Forfattere
Dag Øystein Hjermann

Sammendrag

Det er foretatt statistiske beregninger av volummengden av forurenset sediment i området Røsvikrenna (nordligste del av leden til Borg havn, tiltaksområde Borg 1) samt Flyndregrunnen (den nordligste grunna i tiltaksområde Borg 2). Beregningene er basert på 620 prøver (seksjon av kjerneprøve eller overflateprøve) fra Røsvikrenna og 95 prøver fra Flyndregrunnen som er analysert kjemisk. Volumberegningen er gjort for ulike konfidensnivåer, der konfidens er definert ut fra andelen av sediment klassifisert som ikke-forurenset som i realiteten kan være forurenset. For Borg 1 er mengden forurenset sediment teoretisk beregnet til ca. 573 000 m3 (dersom en velger et konfidensnivå på 80 %) eller 757 000 m3 (dersom en velger et konfidensnivå 95 %). Beregninger fra Van ‘t Hoff Consultancy viser at de tilsvarende praktiske volumene, dvs. de massene som i praksis må behandles som forurenset, er estimert til 699 000 m3 (for konfidensnivå 80 %) eller 917 000 m3 (for konfidensnivå 95 %). For Flyndregrunnen er mengdene forurenset sediment beregnet til et teoretisk volum på ca. 39 000 m3 (for konfidensnivå 80 %) eller 42 000 m3 (konfidensnivå 95 %). Volumene med forurenset sediment er kartlagt og vises som konturer i kart laget for hver 10 cm dybde for begge konfidensnivåer.