Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Urbane forurensningsregnskap - prosedyre og eksempler fra Kristiansandsfjorden

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Atle Hindar

Sammendrag

Kristiansand kommune tok i 2016 initiativ til å få utarbeidet et forurensningsregnskap for deler av Kristiansandsfjorden. Det var et mål å skaffe mer kunnskap om alle relevante forurensningskilder og forurensningsbidraget fra disse til fjorden. I 2016 og 2017 ble det gjennomført prøvetaking for analyse av metaller og PAH i avrenningen fra Baneheia (ubebygd) og i overvannet i Kvadraturen (tre bygater). Resultater og beregninger inngår i forurensningsregnskapet. I rapporten presenteres først en prosedyre og deretter hvordan vi ved bruk av prosedyren har kommet fram til forurensningsregnskap for de geografisk avgrensede regnskapsområdene Østre havn, Vesterhavn og Fiskåbukta. Forurensningsregnskapene er utarbeidet for PAH og metallene kopper, nikkel, sink og bly. I Vesterhavn og Fiskåbukta er industriutslippene til vann av hhv Cu og Ni fra Glencore Nikkelverk og PAH fra Elkem Carbon dominerende kilder. I Østre havn er småbåthavnene dominerende kilde for Cu og Zn. Både sjøsedimentene og avrenningen fra land er viktige kilder for PAH, Ni og Pb i Østre havn og generelt for Zn og Pb. Odderøya RA har et tydelig bidrag til PAH og Zn i Vesterhavn.