Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Morten Schaanning, Bjørnar Beylich, Gunhild Borgersen, Janne Kim Gitmark, Lars Gunder Golmen, Siri Røang Moy

Sammendrag

For å vurdere miljøpåvirkning av avgang fra en grafittgruve ved Bergsfjorden på Senja, ble det gjennomført en undersøkelse av partikkelspredning i vannmassene ved utslippspunktet, metaller i sedimenter og blåskjell og biologisk kartlegging av bløtbunnfauna og organismer på grunt vann. Utslippet kunne spores som forhøyet turbiditet i vannmassen i dyp mellom 10 og 30 m på stasjoner <1 km fra utslippspunktet. I sedimentene kunne utslippet spores som høye C:N-forhold og forhøyede konsentrasjoner av kopper (klasse V), nikkel (klasse III) og krom i sedimentene på stasjoner ut til det dypeste området midtfjords, ca 2 km fra utslippspunktet. Gradienter med avtagende konsentrasjoner av de samme metallene både innover og utover fjorden indikerte noe spredning av partikler fra avgangen 7 km eller lengre fra utslippspunktet. Naturlig anrikning av kadmium ble tilskrevet anoksiske forhold med spor etter H2S i sedimentene på to av de dypeste stasjonene. Bløtbunnsfaunaen i området var relativt dårlig (klasse II-III), men bare effektene på stasjonen nærmest utslippspunktet kunne med sikkerhet knyttes til påvirkning fra utslippet. Resultatene fra undersøkelsen i 2018 var lite forskjellig fra resultatene funnet i en tilsvarende undersøkelse gjennomført i 1992-93. Grunnvannsundersøkelsene viste noe redusert artsmangfold og svakt forhøyede konsentrasjoner av nikkel og krom i blåskjell på stasjoner nærmest bedriftsområdet.