Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av miljøtilstand i Lyngdalsfjorden, Åptafjorden og Framvaren i 2018

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Bjørnar Beylich, Janne Kim Gitmark, Jarle Håvardstun, Siri Røang Moy, Stig Alfred Eikeland

Sammendrag

NIVA har utført overvåking av miljøtilstand i Lyngdalsfjorden, Åptafjorden og Framvaren i 2018. Økologisk tilstand ble i disse fjordene bestemt med fjæresoneundersøkelser, på til sammen 13 stasjoner. Det ble også gjort undersøkelse av bunnforholdene i Lyngdalsfjorden med SPI-kamera. Det ble gjort analyser av metaller (kvikksølv, arsen, bly, kadmium, kobber, krom, nikkel og sink), PAH-forbindelser og PCB i blåskjell fra fem stasjoner og i sediment fra fire stasjoner. Det ble også gjort analyser av kvikksølv og PCB i torsk som var fisket i den ytre delen av Lyngdalsfjorden. Økologisk tilstand ble klassifisert til «god» på stasjonene i ytre Lyngdalsfjorden og Åptafjorden, hvor det ble gjort fjæresoneundersøkelser. I den indre delen av Lyngdalsfjorden og i Framvaren var det fjæresonestasjoner som ble klassifisert til «dårlig» tilstand. Tre av sedimentstasjonene ble klassifisert til «ikke god kjemisk tilstand», på grunn av overskridelser av grenseverdi for noen av miljøgiftene som hører til de prioriterte stoffene. Overskridelsene var for PAH-forbindelsene benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)fluoranten og indeno(1,2,3-cd)pyren. Fire av de fem blåskjellstasjonene ble klassifisert til «ikke god kjemisk tilstand» på grunn av overskridelse av grenseverdi for kvikksølv, som er ett av de prioriterte stoffene. Konsentrasjonene av kvikksølv var lavere enn grenseverdien som gjelder for omsetning av sjømat for konsum. Torsk fisket i den ytre delen av Lyngdalsfjorden, hadde konsentrasjoner av kvikksølv som er høyere enn grenseverdi for dette prioriterte stoffet. Resultatene for kvikksølv i torsk er også med på å klassifisere tilstanden i den ytre delen av Lyngdalsfjorden til «ikke god kjemisk tilstand». Konsentrasjonene av kvikksølv var lavere enn grenseverdien som gjelder for omsetning av sjømat for konsum. Konsentrasjonene av PCB i torskefilét var også langt under grenseverdien som gjelder for omsetning for konsum.