Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2018

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Maia Røst Kile, Joanna Lynn Kemp, Eivind Ekholt Andersen, Espen Lund, Sissel Brit Ranneklev, Jens Thaulow

Sammendrag

Denne rapporten presenterer årets resultater fra undersøkelser av biologiske og kjemiske forhold i Glomma ved Borregaard Fabrikker. Hensikten har vært å vurdere effekter av bedriftens utslipp på økologiske og kjemiske forhold i vassdraget fra 2013 til 2018, identifisere mulige tidstrender og undersøke rekruttering av laks. Prøver av bunnfauna, alger og heterotrof begroing tyder på at bedriftens utslipp påvirker nedre Glomma. Mens referansestasjonen oppstrøms Sarpsfossen er i god tilstand er samtlige stasjoner nedstrøms ett eller flere utslippspunkter i moderat eller dårlig økologisk tilstand. Kjemisk tilstand er derimot god med utgangspunkt i undersøkte prioriterte stoffer både oppstrøms og nedstrøms utslipp. Observert tetthet av laksunger på grusørene (nedstrøms utslipp) i august 2018 var lavere enn det som ble observert i årene 2015–2016. På grusørene var ca. 5 % av de undersøkte individene fargemerket (settefisk), altså var en stor andel av den undersøkte fangsten der naturlig produsert. Rapporten konkluderer med at det er behov for etablering av to nye stasjoner for biologisk prøvetaking enda lenger nedstrøms bedriftens utslipp, for å få et mer presist bilde av vassdragets selvrensingsevne på den aktuelle strekningen.