Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og REC Solar Norway AS i Kristiansandsfjorden 2018

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Jarle Håvardstun
Forfattere
Kristoffer Næs, Jarle Håvardstun

Sammendrag

Undersøkelsene beskrevet i denne rapporten har blitt gjennomført i henhold til overvåkingsprogram utarbeidet av NIVA, etter de krav som er satt i vannforskriften, og etter at overvåkingsprogrammet ble godkjent av Miljødirektoratet. I følge kravene i vannforskriften skal alle vannforekomster oppnå minst god kjemisk og god økologisk tilstand innen år 2021. Kriteriene for å oppnå en slik tilstand er at ingen av de analyserte miljøgiftene definert som enten vannregionspesifikke stoffer (nasjonale miljøgifter) eller prioriterte stoffer, må overskride grenseverdiene fastsatt i vannforskriften. Disse grenseverdiene er definert som Environmental Quality Standards (EQS-verdier). Den tiltaksrettede overvåkingen for bedriftene Elkem Carbon AS og REC Solar Norway AS i Kristiansand har i 2018 bestått i analyser av relevante vannregionspesifikke stoffer og stoffer som er oppført på EUs prioriterte liste. Det er analysert på miljøgifter i blåskjell fra fem lokaliteter for å klassifisere den kjemiske tilstanden.. For blåskjell overskred den mest bedriftsnære stasjonen Lumber EQS-verdien for PAH-forbindelsen benzo(a)pyren og ble derfor klassifisert til «ikke god» kjemisk tilstand. De resterende blåskjellstasjonene ble klassifisert til «god» kjemisk tilstand. Grenseverdier for vannregionspesifikke stoffer ble ikke overskredet på noen av stasjonene. Det har vært en betydelig reduksjon i konsentrasjoner av PAH i 2018.