Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2018. Overvåking for Alcoa Lista

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Jarle Håvardstun, Veronica Sæther Eftevåg

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Husebybukta i 2018 på oppdrag for Alcoa Lista. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften har utslipp av til Husebybukta. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftens utslipp påvirker vannforekomstens kjemiske tilstand og økologiske tilstand. Det ble gjort analyser av PAH-forbindelser og metaller i prøver av blåskjell fra én stasjon og albusnegl fra fire stasjoner. Det ble også gjort månedlige analyser av bly og kadmium i vannprøver fra Husebybukta. Det var overskridelse av grenseverdier (EQS) for de prioriterte stoffene benzo(a)pyren og fluoranten i prøver av albusnegl fra Ytre Tjuvholmen og i blåskjell fra Haugestranda. Kjemisk tilstand for disse stasjonene er derfor klassifisert som «ikke god». Det var ingen overskridelser av grenseverdi for prioriterte stoffer for de andre stasjonene. Kjemisk tilstand for de tre andre stasjonene er derfor klassifisert som «god». Det var overskridelse av grenseverdi for årlig gjennomsnitt (AA-EQS) for bly og kadmium i vann på stasjon H1 i Husebybukta. Kjemisk tilstand for denne stasjonen er derfor klassifisert som «ikke god». Konsentrasjonen av bly i vann var noe lavere i 2018 enn i 2015, og gjennomsnittlig konsentrasjon av kadmium i vann var uendret i forhold til i 2015. Det var overskridelse av grenseverdi for det vannregionspesifikke stoffet benzo(a)antracen i blåskjellene fra Haugestranda.