Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Marin overvåking Nordland 2017-2018. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a) og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Marijana Stenrud Brkljacic, Janne Kim Gitmark, Anna Birgitta Ledang, Marit Norli

Sammendrag

Målsettingen er overvåking og klassifisering av den økologiske miljøtilstanden i 6 fjordområder i Nordland hvor det er aktiv akvakulturvirksomhet. I 2017-2018 er det gjort undersøkelser i Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, Ofotfjorden, Øksfjorden og Sjona av de to biologiske kvalitetselementene planteplankton (klorofyll a) og makroalgevegetasjon i fjæra, samt støtte-parametere for disse. Rapporten omfatter perioden fra juli 2017 til og med juni 2018 og gir en enkel omtale av resultatene. Planteplankton, gjennom klorofyll a, viser en mer intens oppblomstring for noen stasjoner sammenlignet med tidligere år. Tidsserien fra 2013-2018 viser våroppblomstring i mars-april, og i 2017 er det ytterligere en oppblomstring i mai-juni. For ammonium er det høyere konsentrasjoner i sommermånedene 2017 sammenlignet med tidligere år, spesielt i Sjona. Til dels gjelder dette også Tysfjorden. For nitrat er det høye konsentrasjoner i vintermånedene når lagdelingen er svak, som faller til lave nivåer etter våroppblomstring. Stasjon SJON2 i Sjona skiller seg ut ved å ha høy nitratkonsentrasjon sammenlignet med de andre fjordområdene og med tidligere år. Den foreliggende rapporten er en forenklet rapport og det er derfor ikke gjort en endelig klassifisering av planteplankton. Klassifiseringen av tilstand for oksygen i bunnvannet viser gode forhold. Det er liten endring sammenlignet med 2016 og alle stasjonene har «Svært god» tilstand, med unntak av SJON2 som viste «God» tilstand. Makroalgevegetasjonen i fjæra viste «God» eller «Meget god» økologisk tilstand på 18 stasjonene. Stasjon 2 i Tysfjorden hadde «Meget god» økologisk tilstand, mens de resterende stasjonene er klassifisert til «God». På fire stasjoner (Nordfoldfjorden 1, Tysfjorden 1, Tysfjorden 3 og Ofotfjorden 3) ble det registrert en nEQR-verdi på 0,80, som er akkurat på grensen mellom «God» og «Meget god» økologisk tilstand for makroalgevegetasjonen i fjæra.