Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Bygging av ny E6 Frya-Sjoa. Bunndyrundersøkelser for å dokumentere bekkers økologiske tilstand etter Vannforskriften før og etter anleggsarbeid

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Markus Lindholm, Joanna Lynn Kemp, Karl Jan Aanes, Jonas Persson

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i fire sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen mellom Sjoa og Frya, basert på bunndyrprøver innsamlet i 2012, 2013 og 2018. Hensikten med kartleggingen var å kvantifisere effekter av anleggsarbeidene knyttet til nye E6 gjennom området på lokale vannforekomster. Bunndyrfaunaen er analysert og vi har beregnet både ASPT og EPT-verdier for de stasjoner der det var vann. Ustabil vannføring i bekkene, i kombinasjon med omfattende tiltak knyttet til flomvern i bekkene nedstrøms veitraseen gjorde at det bare var mulig å klassifisere tilstand for to av de fire bekkene – Kolobekken ved Sjoa og Givra ved Vinstra. For Kolobekken fant vi indikasjoner på en viss påvirkning. For Givra ble det ikke påvist noen effekter av anleggsvirksomheten. For de to siste bekkene, Lauvåa og Augla, kunne effekter av inngrepet ikke evalueres da disse bekkene ikke hadde vann i bekkeløpet nedstrøms veitraseen.