Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Skisse til kalkingsplan for Tangedalselva

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Rolf Høgberget
Forfattere
Rolf Høgberget

Sammendrag

Yndesdalsvassdraget består av en del innsjøer og små sure tilførsler som påvirker effekten av kalkdoseringen fra Lågefossen. Tangedaleelva er en slik sideelv som renner ut nederst i Yndesdalsvassdraget. Elva er laks- og sjøaureførende. Vannkvaliteten er preget av høy TOC med utpreget brunfarget vann. Nedbørfeltet er sterkt påvirket av sjøsalter. Automatiske overvåkingsdata viser at elva blir raskt sur når vannstanden øker. Tangedaleelva kan enten kalkes for å fjerne risiko for aluminiumsblandsoner etter samløpet med hovedelva, eller også å sikre vannkvaliteten for anadrom laksefisk i selve Tangedalselva. I begge tilfeller kan kalken tilsettes som fast dose eller som pH-styrt dosering. Beregninger viser at kalkforbruket blir 55 % lavere med pH-styring i forhold til bruk av fast dose der pH 4,7 er valgt som utgangspunkt. Terrengkalking kan erstatte dosererkalking og vil være den mest kostnadseffektive metoden i et 25 års perspektiv. Ved dosering kun for å ivareta blandsoneproblematikken i hovedelva ved Frøyset, foreslås pH-styrt kalkdosering ved Buskhaug. Ved kalking for anadrom fisk i selve Tangedalselva anbefales terrengkaking, eller subsidiært, kalking med doserer plassert oppstrøms Tangedalsvatnet.