Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Therese Fosholt Moe, Jonas Persson, Knut Andreas Eikland Bækkelie, Knut Marius Myrvold, Øyvind Aaberg Garmo, Merete Grung, Atle Hindar, Jose-Luis Guerrero Calidonio, Heleen de Wit

Sammendrag

Overvåking av referanseelver har vært gjennomført over to år, og i andre år (2018) ble 34 antatte referansevannforekomster undersøkt. Vannforekomstene dekket mange ulike elvetyper i økoregionene Finnmark, Vestlandet og Østlandet (resten av landet ble dekket med 47 vannforekomster i 2017). Det er knyttet usikkerhet til en del av resultatene, men med tanke på påvirkniger som fører til eutrofiering nådde alle vannforekomstene miljømålet, med unntak av to leirvassdrag. Det kan også se ut til å være noe organisk belastning i enkelte vannforekomster. For forsuringsparameterne var det 8 vannforekomster som ikke nådde miljømålet. Det er behov for mer data og en sammenstilling av de ulike forsuringsparameterne før vi kan konkludere med årsakene. For fiskeindeksen var resultatene for 2018 noe bedre enn i 2017, og 19 vannforekomster nådde miljømålet. Det er fortsatt behov for mer data og en revidering av denne indeksen. Det ble observert lave konsentrasjoner av de fleste miljøgiftene, med unntak av kvikksølv, polybromerte difenyletere og PCB7, som lå over grenseverdiene for alle 11 vannforekomster der disse var målt (i 10 av 11 for PCB7). Også nikkel og PFOS oversteg grenseverdiene for henholdsvis 1 og 2 vannforekomster.