Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Rapport fra overvåking i perioden 2015-2018

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Johnny Håll
Forfattere
Øyvind Aaberg Garmo, Stein Ivar Johnsen, John Gunnar Dokk, Tobias Houge Holter, Johnny Peter Håll, Jarl Eivind Løvik, Kjetil Olstad

Sammendrag

Kalkingsprogrammet i Hedmark ble avsluttet i 2013. I etterkant ble det iverksatt overvåking av vannkjemi, bunndyr, fisk og kreps i tidligere kalkede vannforekomster. Kalsiumnivået er redusert siden kalkingen ble avsluttet, men var i perioden 2015-2018 fortsatt høyere enn antatt ukalket nivå i sørlige deler av fylket. pH har blitt redusert, men ikke til nivåer som tilsvarer "moderat" eller dårligere tilstand i følge vannforskriften. Det samme gjelder syrenøytralisernende kapasiet (ANC). Konsentrasjonen av labilt aluminium (LAI) var lav i de fleste innsjøer. Bunndyrfaunanen indikerte "god" tilstand i 34 av 52 lokaliteter. De klareste indikasjonene på reforsuring ble påvist i Nord-Odal/Åsnes-området. Det gjaldt også for fiskebestandene som i tillegg viste negativ trend i øvre deler av Flagstadelva. I tre av fire undersøkte lokaliteter med edelkreps har bestandene ikke klart å bygge seg opp igjen etter å ha vært skadet av forsuring.