Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Undersøkelse av bløtbunnsfauna ved Beinskjæra dumpeområde i Sandefjordsfjorden

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Gunhild Borgersen
Forfattere
Gunhild Borgersen

Sammendrag

Bunnprøver for analyse av bløtbunnsfauna ble tatt på fire stasjoner ved Beinskjæra dumpeområde i Sandefjordsfjorden i 2018. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge tilstanden for bløtbunnsfauna i sedimentene ved dumpeområdet og styrke datagrunnlaget for klassifisering av økologisk tilstand i vannforekomst Sandefjordsfjorden-ytre. Alle stasjonene ble klassifisert til god tilstand for bløtbunnsfauna, og hadde relativt artsrik fauna med totalt 63-83 arter per stasjon. Resultatene tyder derfor på at dumpingen av mudringsmasser i dumpeområdet ikke i særlig grad har påvirket bunnfaunaen negativt. Innholdet av organisk karbon i sedimentet var noe høyt og ble klassifisert til moderat (tre stasjoner) til dårlig tilstand (én stasjon). Oksygenforholdene i bunnvannet var gode på alle stasjonene på tidspunktet for prøvetaking.