Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2018. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana kommune. Ny versjon av rapport. 1. nov. 2019

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Hilde Cecilie Trannum, Rita Næss, Gunhild Borgersen, Siri Røang Moy, Dag Øystein Hjermann, Veronica Sæther Eftevåg

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Ranfjorden i 2018 på oppdrag for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana Kommune. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til Vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriftene har utslipp av til Ranfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstens kjemiske og økologiske tilstand. For å dokumentere økologisk tilstand ble det gjort undersøkelse av bløtbunnsfauna på 10 stasjoner i Ranfjorden. Kjemisk tilstand ble bestemt ved analyse av miljøgifter i sedimentprøver fra fire stasjoner og prøver av blåskjell fra tre stasjoner. Det ble gjort analyser av metaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner, polyklorerte bifenyler, perfluorerte alkylstoffer og tributyltinn. Det ble også gjort analyse for flotasjonskjemikaliet Lilaflot D817M i sedimentprøver. Generelt var hele Ranfjorden artsfattig. De to ytterste stasjonene (16R og 20R) oppnådde «god» økologisk tilstand. Videre fikk stasjon RE04 «god» tilstand, men den var helt på grensen til «moderat». De øvrige stasjonene er klassifisert til «moderat» økologisk tilstand. Faunasammensetningen viste stort innslag av tolerante arter, og arter som tolererer stor grad av nedslamming. Sedimentet var svært finkornet, og det var lavt innhold av næring i hele fjorden. Sammenholdt med observasjoner av avgangsmasser i sedimentene ut til og med stasjon RN9, konkluderes det med at det først og fremst er gruveavgang som påvirker bløtbunnsfaunaen negativt. To av sedimentstasjonene er klassifisert til «ikke god» kjemisk tilstand på grunn av overskridelse av grenseverdi (EQS) for PAH-forbindelser. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for prioriterte stoffer i blåskjellene. Kjemisk tilstand for de tre blåskjellstasjonene er derfor klassifisert som «god».